Warning: include(/home/content/a/y/p/aypainmat/html/ayinepan/connect.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/52/5678352/html/ayinepan/literature/header.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/a/y/p/aypainmat/html/ayinepan/connect.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/52/5678352/html/ayinepan/literature/header.php on line 12
Ayinepan / Literature / English Myanmar Dictionary /
English Myanmar Definition
A a (art) Pronunciation : t

wpfck? wpfaumif? wpfa,muf? pmvHk;aygif; odk@ toHxGufwGif o& (vowel) pmvHk;jzifh tp rjyKaom emrf pmvHk;. a&S@wGifom oHk;onf?
o& = vowels a, e, i, o, u
see also. an

e.g. a dog acG; wpfaumif
e.g. a man vl wpfa,muf
e.g. a fruit opfoD; wpfvHk;
A a (n) Pronunciation : at

t*Fvdyf tuQ&m26 ckrS yxrqHk;aom tuQ&m?
n. pl. a's or A's also as or As

a or A taumif;qHk;/ tjrifhqHk;aom t&nftaoG;tm; &nfn$ef;onfhtoHk;?
pD (C) ESifhpaom *Dw oauFw wGif ajcmufckajrmuf toH trSwftom;?
atbDtdk (ABO) pepfjzifh cJGjcm;xm;aom t"du aoG; trsKd;tpm; av;rsKd;rS wpfrsKd;. trnf?
at pmvHk;ESifh yHkomefwlaomt&m?
tpDtpOf odk@ pDxm;aom tpDtwef;xJ rS yxrOD;qHk; aom t&m?

Idiom: from A to Z
A: from A to Z (Idiom) yxrOD;qHk;aom tuQ&m at rS aemufqHk; tuQ&m Zuf/ZD [k tvHk;pHk +yD;jynfhpHkjcif; udk wifpm;onfh toHk;?
e.g. A to Z on health

aardvark (n) Pronunciation : tmh'fAmhcf
aardvark


y&Gufqdwfpm; tmz&duEG,fzGm; 0ufrsLd;?
Aaron (n) Pronunciation : tm&Gef
Aaron


[D;b&l;vlrsLd;wdk@. yxrtqifhjrifh &[ef;?
aback (adv) Pronunciation : t bufcf

aemufbufodk@?
aback: taken aback (adv) pdwf&_yfaxG;vsuf? =uufaoaovsuf? tHh=ovsuf?
abacus (n) Pronunciation : tuf b uyfpf
abacus


*%ef; wGuf w &kwf ayoD; cGuf?
n. pl. abacuses or abaci

Burmese Pronunciation:
ta-yot-pai-thee
abaft (adv) Pronunciation : tuf bufzfwf

yJhydkif;buf? yJhydkif;bufwGif?

[ Next 10 ]

- +