[ Alphabet Index ]

Alphbet is
| က | | | | | | | | စ် | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Group ( တစ္ )

တစ္ (...၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး)
တစ္ေကာင္တေလ
တစ္ေကာင္တစ္ၿမီး
တစ္ကုိယ္ေကာင္း
တစ္ကုိယ္တည္း
တစ္ကုိယ္ေရတစ္ကာယ
တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့
တစ္က်ံ႕တည္း
တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ႀကံတည္း
တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ဉာဏ္တည္း
တစ္ေၾကာ (ဇမၺဴ...)
တစ္ႀကိဳးတည္း (...ေျပး-)
တစ္ေၾကာင္းဆြဲပန္းခ်ီ
တစ္ကၽြန္းက်-
တစ္ခဏခ်င္း
တစ္ခဏပန္း
တစ္ခါတေလ
တစ္ခါတစ္ေခါက္
တစ္ခါတစ္ရံ
တစ္ခါတည္း
တစ္ခုခု
တစ္ခုတေလ
တစ္ခုလပ္
တစ္ခဲနက္
တစ္ေခၚတစ္ေမွ်ာ္
တစ္ခုိ
တစ္ေခါက္တစ္က်င္း
တစ္ခန္းရပ္-
တစ္ခ်ဳိးတည္း (တစ္ပံုစံတည္း)
တစ္ခ်က္စည္း
တစ္ခ်က္တည္း
တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔
တစ္ေခ်ာင္းပုဒ္
တစ္ျခမ္း (ထက္၀က္)
တစ္ျခမ္းပဲ့
တစ္ခြင္တစ္ျပင္
တစ္စတစ္စ
တစ္စု (လူ...)
တစ္စုတစ္အုပ္
တစ္စဥ္တည္း
တစ္စည္း (ပန္း...)
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း
တစ္စပ္တည္း
တစ္စံု (သကၤန္း...)
တစ္စံုတစ္ခု
တစ္စံုတစ္ေယာက္
တစ္စံုတစ္ရာ
တစ္စံုတစ္ဦး
တစ္စြန္းတစ္စ (...ၾကား-)
တေစၦမွင္စာ
တစ္ဆံျခည္
တစ္ဆင့္
တစ္ဆင့္ခံ
တစ္ဆစ္ခ်ဳိး (...လမ္း)
တစ္ဆိတ္ (...ကုိ တစ္အိတ္လုပ္-)
တစ္ဆိတ္စာ
တစ္ဆုပ္တစ္ခဲ
တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ
တစ္ေဆြ႕ခုန္ (ျမားဆိပ္)
တစ္ဇြတ္ထုိး (...လုပ္-)
တစ္ညႇဳိတစ္ထြာ
တစ္တိတစ္တိ
တစ္တစ္ရစ္ရစ္ (ကုိယ္လံုး...ရွိ-)
တစ္တည္ (ဤလည္း...)
တစ္တန္ (ထုိမွ...)
တစ္တပ္တစ္အား
တစ္တံုးထြန္လယ္
တစ္ေတြ (တုိ႔...)
တစ္ေထာက္တစ္နား
တစ္ထမ္းတစ္ပုိး
တစ္ေနကုန္တစ္ေနခန္း
တစ္ေန႔ (မေန႔...)
တစ္ေန႔တျခား
တစ္ေန႔သü
တစ္နဲ
တစ္ႏုိင္
တစ္ပါတည္း
တစ္ေပါက္တစ္လမ္း
တစ္ပုိင္း
တစ္ပုိင္းေၾကာင္
တစ္ပုိင္းတစ္ပစ္
တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္
တစ္ပတ္ေက်ာ့-
တစ္ပတ္ႏြမ္း
တစ္ပတ္ရုိက္-
တစ္ပတ္ရစ္
တစ္ပတ္လွိမ့္-
တစ္ပတ္လွ်ဳိဆံထံုး
တစ္ပန္းရႈံး-
တစ္ပံုတစ္ေခါင္း
တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္ (ပုိက္ဆံ...မွ်မရွိ)
တစ္ျပဴး
တစ္ၿပိဳက္ (မုိး...ရြာ-)
တစ္ျပင္ (အေရွ႕...၊ အေနာက္...)
တစ္ၿပိဳင္တည္း
တစ္ၿပိဳင္နက္တစ္ခ်က္တည္း
တစ္ၿပံဳတစ္ေခါင္း
တစ္ၿပံဳလံုး
တစ္ေပြ႕တစ္ပုိက္
တစ္ပြဲတစ္လမ္း (...စမ္း-)
တစ္ဖက္ကမ္းခပ္-
တစ္ဖက္ဆည္ကန္
တစ္ဖက္ယပ္တဲ
တစ္ဖက္လွည့္ (...လုပ္-)
တစ္ဖက္သတ္
တစ္ဖန္တံု
တစ္ဖံု (ေဆး...)
တစ္ၿဖိဳးတည္း (...၀-)
တစ္ျဖစ္လဲ-
တစ္ျဖတ္တည္း
တစ္ျဖဳတ္တစ္ခဏ
တစ္ဘာသာ
တစ္ဘီးလိမ့္-
တစ္မုဟုတ္ခ်င္း
တစ္မူကား
တစ္မူတစ္ရာ
တစ္မတ္ (ေငြ...)
တစ္မ်ဳိးတစ္မည္
တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု
တစ္မ်က္ (ခ်ည္...)
တစ္ၿမံဳတစ္မ
တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ
တစ္ယူသန္
တစ္ေယာက္တစ္ကြဲ
တစ္ေယာက္တစ္ျပန္
တစ္ေယာက္တည္း
တစ္ေယာက္ထီးတည္း
တစ္ေယာက္ေယာက္
တစ္ရံဆံ (သူစိမ္း...)
တစ္ရံတစ္ဖန္
တစ္ရံေရာအခါ
တစ္ရက္ခ်န္
တစ္ရက္ျခား (...ဖ်ား-)
တစ္ရန္ (ဖိနပ္...)
တစ္ရပ္ (လူ...)
တစ္ရပ္တစ္ေက်း
တစ္ရွဴးထုိး
တစ္ရွဥ္း (ႏြား...)
တစ္ရွိန္တည္း
တစ္ရွိန္ထုိး
တစ္လီ
တစ္လံ (အတုိင္းအတာ)
တစ္လည္ (မိဘ...၊ ရန္သူမည္၏)
တစ္လုတ္တစ္ဆုပ္
တစ္လံုး (ပန္းကန္...)
တစ္လံုးတစ္ပါဒ
တစ္လံုးတစ္၀တည္း
တစ္ေလွ်ာက္ (ျမစ္ရုိး...)
တစ္၀ (ဤလည္း...)
တစ္၀က္
တစ္၀က္က်ဳိး-
တစ္၀က္ခ
တစ္၀က္တစ္ပ်က္
တစ္၀ုိက္
တစ္၀န္း (ႏုိင္ငံ...လံုး)
တစ္၀မ္းကြဲ (ညီ...)
တစ္သမတ္တည္း
တစ္သေ၀မတိမ္း
တစ္သီးပုဂၢလ
တစ္သက္တစ္ကၽြန္း
တစ္သက္ပန္
တစ္သက္လ်ာ
တစ္သုိက္တစ္၀န္း
တစ္သတ္ႀကီး (တစ္ေလွ်ာက္လံုး)
တစ္သုတ္ (...ၿပီး...လာ-)
တစ္သြန္တည္း
တစ္ဟုန္ထုိး
တစ္အူထံု႔ဆင္း
တစ္ဦးတေလ