Warning: include(/home/content/a/y/p/aypainmat/html/ayinepan/connect.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/52/5678352/html/ayinepan/literature/header.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/a/y/p/aypainmat/html/ayinepan/connect.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/52/5678352/html/ayinepan/literature/header.php on line 12
[ Alphabet Index ]

Alphbet is
| က | | | | | | | | စ် | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Group ( ပန္း )

ပန္း- (ပင္...-)
ပန္း- (...၍တက္-)
ပန္း- (...၍ထြက္-)
ပန္းကန္ျပား
ပန္းကံုး
ပန္းကံုးစြပ္-
ပန္းႀကိဳး
ပန္းခံု
ပန္းခ်ီ
ပန္းခ်ဥ္ေပါင္
ပန္းၿခံ
ပန္းေျခာက္
ပန္းေဂၚဖီ
ပန္းစည္းႀကိဳး
ပန္းစံုငါးပိ
ပန္းစြဲသရက္ပင္
ပန္းဆြဲ (အိမ္...)
ပန္းဆြဲေရက်
ပန္းဆြတ္-
ပန္းညိဳပင္
ပန္းတေမာ့
ပန္းေတာ့
ပန္းတဥ္း
ပန္းတည္ခံု
ပန္းတံုးတုိင္
ပန္းထိမ္
ပန္းထိမ္ငုိပန္း
ပန္းထိမ္ဖုိငွက္
ပန္းနာေရာဂါ
ပန္းႏုပန္းမ
ပန္းပု
ပန္းပဲ
ပန္းျပားပင္
ပန္းေျပးပြဲ
ပန္းေျပာက္
ပန္းပြတ္
ပန္းဖြား
ပန္းမန္
ပန္းမုန္လာ
ပန္းယြန္း
ပန္းရက္
ပန္းရည္စုပ္ငွက္
ပန္းရန္ဆရာ
ပန္းရြဲ
ပန္းလည္တုိင္
ပန္းသုန္းပင္
ပန္းအိပင္